En dagordning är en lista över de punkter och ärenden som ska tas upp på till exempel ett styrelsesammanträde, en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Dagordningen visar även i vilken turordning ärendena på mötet ska behandlas. Dagordning kallas ibland för agenda eller föredragningslista. Dagordningen ska göras iordning, ofta är det mötets ordförande eller sekreterare som har denna uppgift, och skickas ut till deltagarna i god tid före mötet tillsammans med kallelsen. Det är viktigt att alla frågor som ska behandlas på mötet finns med på dagordningen. En styrelse brukar inte fatta beslut i frågor som inte står med i dagordningen. När en dagordning är genomtänkt och tydlig kan deltagarna komma till sammanträdet väl förberedda och mötet blir effektivt.

I en dagordning finns ofta tre olika kategorier av punkter. De första punkterna är formalia. Ett möte börjar med att ordföranden förklarar mötet öppnat. Sekreteraren noterar närvaron, justerare väljs och dagordningen godkänns. Ordföranden går igenom det senaste mötesprotokollet och sedan följer diskussionspunkter och beslutspunkter. På dagordningen kan även andra frågor finnas med, till exempel meddelanden, uppföljningar och övriga frågor. Mötet avslutas när ordföranden förklarar mötet avslutat. På ett sammanträde ska det alltid föras ett protokoll som visar vad man diskuterat och beslutat. Den som valts till mötets justerare har till uppgift att tillsammans med ordförande kontrollera och godkänna protokollet.

I Digitala Protokoll kan du enkelt skapa dagordningen i form av mötespunkter efter att du skapat själva mötet. Mötespunkterna kan innehålla underpunkter och det går att ladda upp ett eller flera dokument till varje mötespunkt i agendan. Mötesagendan går sedan att ladda ner i PDF-format. Det går också att ladda upp en färdigskriven agenda i Word eller PDF. Genom att skapa mötesmallar kan kopiera en standardiserad mötesagenda varje gång man skapar ett möte så att man inte behöver skapa en helt ny mötesagenda för varje möte. Under mötet kan deltagarna sedan titta på mötesagendan och de olika mötespunkterna med tillhörande dokumentation på sin telefon, surfplatta eller dator.